بدینوسیله تازه ترین اطلاعات در مورد ویروس گورنا را به استحظار میرساند:

طبق تصمیم مقامات مجارستان تا اطلاع ثانوی شهروندان ایرانی حتی با داشتن روادید نمیتوانند به

مجارستان سفر نمایند.  بهمین دلیل از سفر به مجارستان اجتناب فرمایید.

این بدین معنیست که:

  • روادیدهای صادر شده برای متقاضان باطل خواهند شد..
  • در مورد درخواستهای تحت بررسی – طبق ماده 32   (1) (آ) (V.i) از قوانین روادید – به دلیل تهدید سلامت عمومی رد خواهد شد.

تصمیمات فوق الذکر هیچ اثر نامطلوبی برای درخواستهای آینده روادید نخواهد داشت.