اطلاعات کلی:

لطفاً توجه داشته باشيد که طبق قوانين کلی، خدمات کنسولی تنها با وقت قبلی انجام ميپذيرد.

لطفاً اطمينان حاصل کنيد که وقت ملاقاتتان فاصله لازم با تاريخ پروازتان را داشته باشد. به دليل ازدحام درخواستهای کنسولی، وقت ملاقاتتان 6 تا 8 هفته بعد از تماس شما خواهد بود.

در کنسولگري مجارستان ویزای اورژانسی و فوری و موارد خاص وجود ندارد

زمان لازم براي تصمیم گیری ویزا 21 روز ميباشد.

ساعات کاری:

يکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:00 الی 16:00

درخواست وقت ملاقات تنها از طريق تلفن امکان پذير ميباشد:  22550482- 021 از يکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 الی 12:30 و 13:30 الی 15:30

درخواست تایید مدارک تنها پنجشنبه ها از ساعت 9:30 الی 12:30 انجام مي پذيرد

لطفاً مطمئن شويد که به موقع براي وقت ملاقاتتان حاضر می شويد. در صورتی که براي وقت ملاقاتتان حاضر نشويد بايد آنرا از قبل کنسل کنيد چراکه عدم حضور به معنی اين است که شما نميتوانيد تا 2 ماه آينده وقت ملاقات بگيريد.

کنسولگری تعطيلات عمومی مجاری و ايرانی را تعطيل ميباشد.

ایمیل بخش کنسولی:

consulate.thr@mfa.gov.hu

لطفاً توجه داشته باشيد که اخذ وقت ملاقات از طريق ایميل امکان پذير نمي باشد

هزينه ها و مدارک مورد نياز:

لطفاً براي اطلاعات کنسولی لینک زير را چک بفرماييد:

يا براي اطلاعات مفيد ميتوانيد لينک زير را چک بفرماييد:

لطفاً توجه داشته باشيد که در اکثر موارد، کنسولگری تنها مدارک و درخواست شما را به مرجع تصمیم گيرنده مجاری انتقال ميدهد؛ بنابرين نميتواند به پروسه تصمیم گیری سرعت ببخشد . در صورتی که ميخواهيد از پروسه تصمیم گیری مطلع شويد ميتوانيد مستقيماً با مرجع تصمیم گیری مجاری در تماس باشيد.

لطفاً قبل از ورود به کنسولگری تمامی فرمها را دانلود و پر کرده و مدارک مورد نياز را فراهم نمایید. در صورتی که کسري مدارک داشته باشيد بايد براي وقت ملاقات جديد اقدام بفرماييد.

براي تسريع پروسه ادرای لطفاً فايل هاي زير را دانلود کنيد.

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9565045A-1218-43BD-B38A-8F5450AF366C/0/Generalinformationforvisaapplicantsupdate17012016.pdf

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/D8D56B74-96A6-41D7-9574-1A20979E030F/0/GeneralinformationforResidencePermitDtypeVisaapplicantsupdate17012016.pdf

 

جهت حصول  اطمينان از دارا بودن مدارک لازم براي درخواست ويزای مربوطه، لطفاً چک ليست هاي زير را که مناسب سفر و درخواستتان ميباشد دانلود کنيد.

تجاری:

کنفرانس:

فرهنگی، ورزشی:

تحصیلی، علمی و یا دوره های تخصصی:

تحصیلی:

توریستی:

اقوام یا دوستانی که قصد ملاقات دانشجو را دارند:

ملاقات اعضای خانواده و دوستان در مجارستان: