ارتباط

ساعات کاری کنسولگری: روزهای یکشنبه تا پنجشنبه ، از ساعت 09:00 الی 16:00 برای انجام هرگونه خدمات کنسولی کنونی، متقاضیان می بایست وقت قبلی دریافت کنند که برای این منظور می توانند از طریق تلفن اقدام نمایند.

:سفیر

Mr Gyula Pethő

رئیس کنسول

dr. Peter Tamas Komlos

نشانی:

Tehran, Darrous, Shariati, Yakhchal Street 11.

کد کشور:

(00) (98) (21)

تلفن:

2259 6020

تلفن بخش کنسولی:

7918-5000

فکس:

2259 60 22

ایمیل سفارت:

mission.thr@mfa.gov.hu

ایمیل خدمات کنسولی:

consulate.thr@mfa.gov.hu

Ügyeleti vonal bajbajutott, valamint külföldön rekedt magyar állampolgárok részére (7/24) :

+36 80 36 80 36 (Viber: 06 30 36 36 555 és WhatsApp: 06 30 36 36 111)