توجه

لطفاً قبل از سفر به منطقه شنگن ، مقررات گمرکی مشترک را با دقت مطالعه فرمایید

https://en.nav.gov.hu/intormation_on_customs_matters/Cash_Control