شرکت وی اف اس  گلوبال ، کارگزار سفارت مجارستان، از تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷، از مرکز خرید پالادیوم نقل مکان کرده و فعالیت خودرا در مرکز خرید هروی از سر گرفته است .

آدرس مرکز خرید هروی: تهران، خیابان پاسداران. گلستان ۵، خیابان موسوی، میدان هروی، مرکز خرید هروی، طبقه ۴

شماره تماس: 00982182802806

آدرس ایمیل : info.hungaryiran@vfshelpline.com

آدرس ایمیل نوبتدهی: appointment.hungaryiran@vfshelpline.com

چنانچه اخیرا در شرکت وی اف اس  گلوبال واقع در مرکز خرید پالادیوم درخواست اخذ ویزا داده اید ولی همچنان نتیجه درخواست خود را دریافت نکرده اید، در هنگام دریافت نتیجه، میبایست گذرنامهه خود را از شرکت وی اف اس  گلوبال واقع در آدرس جدید، یعنی مرکز خرید هروی دریافت نمایید.

VFS.GLOBAL