•  توافقنامه تسهیل ویزا اتحادیه اروپا

EU Visa Facilitation Agreements

  •  فهرست کشورهای سوم، که در آن یک کشور شنگن ویزا از طرف مجارستان صادر می شود

List of third countries, where a Schengen state issues visas on behalf of Hungary

  • فهرست کشورهای سوم، که در آن مجارستان مجوز از طرف دیگر کشورهای شنگن صادر می کند

List of third countries, where Hungary issues visas on behalf of other Schengen states 

  •  مقررات مربوطه

Relevant regulations

  •  مأموریت های خارج از کشور

Missions Abroad

  • لینک های مفید

Useful Links 


  • اطلاعات در مورد سیستم اطلاعات شینگن (SIS)

Information on the Schengen Information System (SIS) 

  • اطلاعات در مورد سیستم اطلاعات شنگن (SIS II)

Information on the Schengen Information System (SIS II) 

  • سیستم اطلاعات ویزا (VIS)

Visa Information System (VIS) 

  • ویدئو در مجموعه داده های بیومتریک

Video on Biometric Data Collection