Hazai anyakönyvezés és anyakönyvi kivonat beszerzés

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

Amennyiben anyakönyvezési kérelmét Konzulátusunkon kívánja benyújtani, előzetes időpont foglalása szükséges!

Tájékoztatjuk, hogy az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján nagykövetségünk konzuli osztálya a hazai anyakönyvezési ügyekben közreműködőként jár el, a hazai anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. A Tuniszi Magyar Nagykövetségen benyújtott hazai anyakönyvezésre vonatkozó feladatok közül a konzuli tisztviselő az apai elismerő nyilatkozat nyilvántartásba való bejegyzésére, valamint egyes adatváltozások, köztük a házassági névviselési forma módosításának bejegyzésének elvégzésre jogosult.

Fentiekre tekintettel kérjük figyelembe venni, hogy a hazai anyakönyvi eljárás több hónapot is igénybe vehet!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy hiteles magyar nyelvű fordításra Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) jogosult.

Fontos: A hazaianyakönyvi eljárások (kivéve válás hazai anyakönyvezése) és a kivonatok kiállítása 2017. március 16. napjától illetékmentes eljárások, azonban az eljárás során felmerülő kapcsolódó eljárások(pl.: diplomáciai felülhitelesítés, hiteles fordítás magyar nyelvre) továbbra is díjkötelesek, melyekről a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat!

 

A hazai anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
 • 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
 • 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

I. Születés hazai anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti. A kérelem benyújtásával egyidejűleg magyar útlevél kiállítása iránti igény is benyújtható (lásd. útlevéligénylés).

Házasságban született gyermek esetén a következő okiratok csatolása szükséges :

 • a gyermek eredeti fárszi nyelvű születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva-(ez továbbításra kerül Magyarországra),

Nem szükséges fordítás:

- az angol vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint

- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol vagy francia.

 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell– lásd II. pont. Ameddig a házasság nincs anyakönyvezve, a gyermek születése nem anyakönyvezhető!),
 • mindkét szülőérvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya(útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben az a rendelkezésére áll),a szülők születési anyakönyvi kivonatai
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép csatolása is szükséges, útlevéldíjak- (lásd Illetékek, díjak),
 • kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez), melyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van, és nem rendelkezik külföldi személyazonosító okmánnyal (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.

A „Kérelmező 1” mindig a magyar állampolgár fél legyen.

 • a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv eljárását követően – ha a nyilvántartásban nem szerepelnek – hivatalból kerülnek a nyilvántartásba a Magyarország területén kívül született, házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített magyar állampolgár adatai (SZL), ezért a magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat.(Ar.)

Ha a gyermeket Magyarországon élő magyar állampolgárként jelentik be a szülők (ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket),az adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím eseténnyomtatvány kitöltve, mindkét szülő aláírásával ellátva, valaminta kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő lakcímkártya másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve, vagy

 • ha a gyermeket külföldön élő magyar állampolgárként kívánják bejelenteni a szülők (ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket), úgy azt a születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó adatlap megfelelő pontjának kitöltésével tehetik meg, továbbá a kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve.

 

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT megtétele) :

Amennyiben a szülők a gyermek születésekor nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, a gyermek születésének hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges.

Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást a gyermek apjának tekinteni.

A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:

1) az anya fennálló házassága,

2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,

3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás,

4) apai elismerő nyilatkozat,

5) az apaság bírósági megállapítása.

 Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apját, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig.

 

Szükséges okiratok:

 • a gyermek eredeti fárszi nyelvű születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva

Nem szükséges fordítás:

- az angol vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint

- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol vagy francia.

 • mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya(útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben az a rendelkezésére áll),a szülők születési anyakönyvi kivonatai
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép csatolása is szükséges (5-6 éves kor alatt a kérelem benyújtásakor nem készül fénykép a gyermekről), útlevéldíjak- (lásd Illetékek, díjak)
 • a kérelem benyújtásakor mindkét szülő személyes jelenléte szükséges,
 • apai elismerő nyilatkozat díja: lásd Illetékek, díjak,
 • kitöltött, de NEM ALÁÍRT apai elismerő nyilatkozat adatlap4 példányban (jegyzőkönyv a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatról),
 • kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez (adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez), melyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van és nem rendelkezik külföldi személyazonosító okmánnyal (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.

Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen.

 • a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv eljárását követően – ha a nyilvántartásban nem szerepelnek – hivatalból kerülnek a nyilvántartásba a Magyarország területén kívül született, házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített magyar állampolgár adatai, ezért a magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat.

Ha a gyermeket Magyarországon élő magyar állampolgárként jelentik be a szülők (ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket),a adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím eseténnyomtatvány kitöltve, mindkét szülő aláírásával ellátva, valamint a kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő lakcímkártya másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve, vagy

 • ha a gyermeket külföldön élő magyar állampolgárként kívánják bejelenteni a szülők (ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket), úgy azt a születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó adatlap megfelelő pontjának kitöltésével tehetik meg, továbbá a kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve.

Nyomtatványok:  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 

II. Házasság hazai anyakönyvezése

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti, azonban a magyar külképviseletek előtt házasság, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat nem köthető!

A következő okiratok csatolása szükséges :

 • eredeti fárszi nyelvűházassági anyakönyvi kivonathiteles magyar nyelvűfordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva- (ez továbbításra kerül Magyarországra),

Nem szükséges fordítás:

- az angol vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint

- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol vagy francia.

 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata,
 • a házastársak érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány), magyar lakcímkártyája (amennyiben az a rendelkezésére áll),
 • a magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat – (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap (adatlap házasság magyarországi anyakönyvezéséhez), - fontos, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen.

Amennyiben a magyar állampolgár fél rendelkezik bejelentett magyarországi lakóhellyel, abban az esetben az adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén adatlap kitöltve és aláírva.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is benyújtható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után, melynek díjáról a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.

 

Nyomtatványok: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 

 

III. Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése
 

A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

A következő okiratok csatolása szükséges :

 • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva,- (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok (magyar állampolgár),
 • a külföldi félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megelőző családi állapot igazolása diplomácia felülhitelesítéssel ellátva,
 • a felek érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány), magyar lakcímkártyája (amennyiben az a rendelkezésére áll),
 • kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap, - fontos, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen.

Amennyiben a magyar állampolgár fél rendelkezik bejelentett magyarországi lakóhellyel, abban az esetben az adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén adatlap kitöltve és aláírva.

 

Nyomtatványok: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 

 

IV. Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezését Konzuli Osztályunk útján is kezdeményezheti. A házasság felbontásának bejegyzése díjköteles eljárás, melyről a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.

A következő okiratok csatolása szükséges:

 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat ( amennyiben a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor azt is kérni kell, lásd: házasság hazai anyakönyvezése, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik ),
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet diplomáciai felülhitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva,
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata,
 • a kérelmező érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben az a rendelkezésére áll),
 • amennyiben az elvált fél névviselése megváltozik, abban az esetben a „házassági névviselési forma megváltoztatása”adatlap kitöltve és aláírva. Szintén díjköteles eljárás, melyről a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.
 • kitöltött, a magyar fél által aláírt adatlap „Adatlap házasság felbontásának hazai anyakönyvezéséhez”,

Kérjük, az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.

Házassági névviselési forma módosítása:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően másképpen szeretné viselni a nevét, erre irányuló kérelmét nálunk is benyújthatja. Az eljárás díjköteles, melyről a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.

 

Nyomtatványok: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 

V. Haláleset hazai anyakönyvezése

A haláleset hazai anyakönyvezését - az alábbi dokumentumok benyújtása mellett - az elhunyt hozzátartozója kezdeményezheti:

 • eredeti fárszi nyelvű halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyarnyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva (ez továbbításra kerül Magyarországra),

Nem szükséges fordítás:

- az angol vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint

- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol vagy francia.

 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
 • kitöltött, kérelmező által aláírt adatlap (adatlap haláleset hazai anyakönyvezéséhez).

 

Nyomtatványok:  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

 

Anyakönyvi okirat kiállítása

Nagykövetségünk Konzuli Osztálya csak olyan anyakönyvi kivonat beszerzésében tud segítséget nyújtani, amely a Magyarország jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti. Magyarországon a kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.

A kérelemben minden esetben kérjük közölni, milyen célból kéri a kivonat beszerzését. Az anyakönyvi kivonat beszerzése díjmentes.

Az anyakönyvi kivonat kérelmezéséhez szükséges adatlap emailen kérelmezhető vagy személyesen a Konzulátuson szerezhető be. Ezen felül postai igénylés esetén a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány) fénymásolatának mellékelése is szükséges, illetve egy felcímzett A4 vagy A5 méretű válaszboríték. Anyakönyvi kivonat beszerzése esetén mindenképpen szükséges ismerni az anyakönyvi esemény pontos helyét, idejét, illetőleg az érintett személy pontos nevét. Amennyiben rendelkezik az utoljára kikért anyakönyvi kivonat másolatával, azt kérnénk mellékelni.